Celem Stowarzyszenia jest:

 

 1. wzbogacanie pamięci zbiorowej legniczan poprzez dialog i refleksję nad historią najnowszą;
 2. upamiętnianie historii miasta jako miasta garnizonów, w tym szczególnie związanej z obecnością w jego przestrzeni garnizonu polskiego i radzieckiego;
 3. inspirowanie badań nad mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz grupami ludnościowymi (regionalnymi) Legnicy i regionu;
 4. inspirowanie działań i podejmowanie inicjatyw o charakterze naukowym, popularyzatorskim, wydawniczym i organizacyjnym na rzecz ochrony sposobów upamiętniania historii miasta;
 5. budowanie dialogu w wieloetnicznej społeczności Legnicy;
 6. ochrona wartości kulturowych przestrzeni społecznych miasta i form pamięci historycznej w architekturze, sztuce, obiektach industrialnych i rękodzielnictwie.

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 

 1. gromadzenie materiałów dokumentujących działalność Wojska Polskiego w garnizonie Legnica i b. województwie legnickim oraz jego roli w rozwoju miasta i regionu;
 2. gromadzenie materiałów dokumentujących pobyt jednostek Armii Radzieckiej w Legnicy oraz b. województwie legnickim i badanie wpływu ich obecności na rozwój miasta i regionu;
 3. prezentację zbiorów historycznych Stowarzyszenia w miejscach publicznych;
 4. udostępnianie zbiorów historycznych Stowarzyszenia do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycji;
 5. badanie i popularyzowanie wielonarodowego charakteru i dorobku kulturowego miasta;
 6. realizację imprez oraz programów badawczych i edukacyjnych z zakresu wielokulturowości Legnicy i regionu;
 7. badanie historii i współczesnego życia grup ludnościowych osiedlonych w Legnicy po 1945 roku;
 8. podejmowanie inicjatyw służących zachowaniu, ratowaniu i udostępnianiu dziedzictwa kultury materialnej miasta poprzez dokumentowanie
      i ukazywanie niepowtarzalnych obiektów urbanistycznych, architektonicznych, plastycznych, rękodzielniczych, industrialnych itp.;
 9. podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz dostrzegania, określania i doceniania przez legniczan estetycznych walorów i wartości kulturowych otaczających nas przestrzeni społecznych;
 10. organizowanie wystaw, konferencji, wykładów, spotkań;
 11. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi w zakresie realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;
 12. prowadzenie strony internetowej;
 13. inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.